دلتنگی های شاه احساسات

اس ام اس عاشقانه،داستان کوتاه،عکس عاشقانه غمگین،دلنوشته،اس ام اس جدید،اس ام اس و موضوعات اجتماعی

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﻱ ﻗﺒﻠﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ...!!!

اما ﺍﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺶ

ﻟﺒﺎﺳﺎﺵ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺵ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻡ...!!!

ﭼﺎﻕ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻣﻢ ﺩﻳﮕﻪ مثل ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﻭ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺷﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺫﻭﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ...!!!

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ آﺭﺍﻳﺶ ﻛﻨﻢ؛

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ آرﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ

ﻫﻤﻪ ﭼﻲ ﻳﺎﺩﻡ ﻣﻴﺮﻩ...!!!

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ؛

ﺍﻣﺎ ﺍﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﻣﻴﺸﻪ

ﻳﻪ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺻﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ...!!!

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ

ﻏﺬﺍﻣﻮ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﻪ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎ آﺧﺮﺵ ﺑﺨﻮﺭﻡ؛

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺷﻴﺮﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻡ...!!!

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻤﻮ ﺑﺨﻮﻧﻢ؛

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻢ

ﻭﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺯﻝ ﻣﻴﺰﻧﻪ

ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ...!!!

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ؛

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ؛

ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ؛

ﻫﻤﻪ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻭقت ﻫﺎ

ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻮﺩﻛﻢ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ....

ﺩﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﯼ!!!!

ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺘﯽ...

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛

ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﻮﺵ ﺗﻮ آﺭﺍمش ﻣﯿﮑﻨﺪ...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺪﺍﯾﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ..

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﺭشش ﻣﯿﺪﻫﺪ...!!!

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭم؛چون...

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ..

ﭼﻮﻥ ﺍﺭﺯﺷﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﻢ ﻣﯿﮑﺸﺪ..

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍرم؛

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ؛

ﺁﻥ ﺯﻥ خسته؛ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﺏ

ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؛

ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﮔﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ؛

ﻭ ﺑﺎﺧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

ﻭ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮﻡ؛

ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮊﺳﺖ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺣﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ...!!!

''تقدیم به مادران سرزمینم'' 

 

 

 

لطفا به ادامه مطلب بروید...

دوستان کلیپ ادامه مطلب رو حتما ببینید... 

 

 

 

 

اس ام اس درمورد مادر

 

 

geryedar.ir


برچسب‌ها: دانلود فیلم, جملات زیبا و با معنی درمورد مادر, دانلود کلیپ های جدید, دانلود کلیپ های عاشقانه های جدید, دانلود کلیپ ناراحت کننده با موضوع مادر
:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 0:8 توسط شاه احساسات| |

من؛فرزند ''سال های بارانی ام''...!!!

باران بی امان...

با قطره های سه متری...!!!

آبستن انفجار؛

در کوچه ای که خانه هایش از ترس می لرزیدند...!!!

مگر نه این که هر سقفی آوار بالقوه است...

من....

من می ترسم از ''روزهای ابری''...

می ترسم از ''کوچه های شلوغ''...

می ترسم از صدای کوبیده شدن یک در...!!!

می ترسم از صدای آمبولانس...

چه محتضری را می رساند؛

چه آبستنی را؛

با این همه من غمگین نیستم...!!!

من ''خود غمم''؛

که قد کشیده و نفس میکشد...

بر ذهن خسته ی خیابان قدم می زند...

سرنوشت را سر می کشد؛

و باز فکر می کند...!!!

سرنوشت را می توان آفرید؛

چون....

چون فرزند آن مادرم...

بعد از هر انفجاری دستی به موی من کشید؛

شکر که زنده ایم.....

دنیا ، شادی و امید پشت در حیاط

در انتظارند...!!!

 

 

 

لطفا به ادامه مطلب بروید...

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: جنگ تحمیلی جنگ عراق علیه ایران, تصاویر جنگ تحمیلی عکس های جنگ تحمیلی, دانلود فیلم, اس ام اس دفاع مقدس و جنگ تحمیلی
:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:39 توسط شاه احساسات| |

ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ...!!!

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ؛

ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ " ﺗﻮ "

ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮﻭﯾﻢ؛

ﻭ ﺩﺭ ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ

ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﺶ؛

ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﮐﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ...!!!

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﻢ ﺑﮕﻮ...!!!

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ " ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻡ "؛

''ﻋﺎﺷﻖ'' ﺷﺪﻩ ﺍﻡ...

 ﺩﻟﺖ ﺑﺴﻮﺯﺩ...!!!

 

 

 

 

لطفا به ادامه مطلب بروید...

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: اس ام اس عاشقانه, دانلود فیلم, دانلود کیلیپ های احساسی, اس ام اس پاییزی
:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:12 توسط شاه احساسات| |

آرزوهایم ترک میخورند به هوای دیدنت؛

چشمانم با دیدن صحنت نفسشان بند می آید؛

و

دلتنگی را قطره قطره به گونه ها می سپارند...!!!

''زلزله هشت ریشتری'' گنبد طلایی ات دلم را زیر و رو میکند؛

و تو ضامنم می شوی برای دوباره زیستن و دوباره خوب شدن...!!!

آرام آرام چشمان بارانی ام کویر دلم را جانی تازه می بخشد؛

و در روز میلاد تو عاشقانه گفتنم گل میکند...!!!

چشمانم را می بندم؛

دعا می کنم؛

درد و دل می کنم؛

اشک می ریزم...

چشمانم را که باز میکنم؛

نه گنبدی میبینم؛

نه ایوانی؛

نه ....؛

تنها چیزی که میبینم

سقف اتاقم است...

باز هم من می مانم و بغضی شکسته...

و

خدای احساسی که من گنه کار را نطلبیده...!!!

 

وحید ناصری

 

 

 

بقیه در ادامه مطلب....

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: اس ام اس تولد امام رضا, تصاویر حرم امام رضا, دست نوشته های وحید ناصری, اس تبریک ولادت امام رضا
:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 15:54 توسط شاه احساسات| |

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ...!!!

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺍزش ﺯﺍﻧﻮﺍﻧﺖ...

ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ؛

ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ...

ﺑﻪ ﺑلندی ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺧﻤﺎﺭﯼ ﭘﺪﺭ؛

نئشه گی ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ!!!

ﻭ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﻏﻠﯿﻆ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﺳﺮﻧﮓ...!!!

ﮐﻮﺩﮐﻢ؛

ﺁﻟﻮﺩﮔﯽِ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ...!!!

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩﻩ؛

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯼ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺷﺪ...!!!

ﺍﻣﺎ؛

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ

ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ

ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﻥ ﺧﺸﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ...!!!

 

 

 

 

 

gharibe64sms.blogfa.com


برچسب‌ها: اس ام اس مفهومی, تصاویر غم انگیز عکس های غم انگیز, متن درمورد افراد معتاد, اعتیاد
نوشته شده در جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴ساعت 0:10 توسط شاه احساسات| |

باید دختر بود و احساسات دخترانه را بیان کرد؛

اما

من با پسرک درونم لمس میکنم؛

دنیای کوچک دخترانه شان را...!!!

دنیای کوچکی به بزرگی آسمان ها و زمین...!!!

دنیایی پر از بغض های یواشکی...!!!

دنیایی فراتر از بغض و طعم گس آرزو های محال...!!!

دنیایی پر از ترس میان بیغوله ی خیابان های بی رحم پر از گرگ...!!!

دنیایی پر از شادی میان عروسک ها و احساسات مهار نشدنی...!!!

دنیایی پر از بوسه های بی سقف و بی بدیل...!!!

دنیایی به آرامی خزر و به ناآرامی خلیج فارس...!!!

و در نهایت؛

دنیایی که ''زیبایی احساسات نانوشته اش'' باعث می شود

به ''دنیای نوشته های شاه احساسات'' نبالم...!!!

روز دختر و ولادت حضرت معصومه بر تمام دختران سرزمینم مبارک...!!!

 

وحید ناصری

 

 

 

sms asheghane  


برچسب‌ها: اس ام اس روز دختر, اس ام اس ولادت حضرت معصومه, اس روز دختر تبریک ولادت حضرت معصومه, دست نوشته های وحید ناصری
نوشته شده در شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 1:28 توسط شاه احساسات| |

ﺍﯼ ﺻﺎﺩﻕ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ؛

ﺍﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺐ؛

اﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺧﺘﺮ؛

ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ، ﻋﺎﻟﻢ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ...

طوﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﻢ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻭﺯﺵ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛

ﻭ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ

ﺳﺮﺥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ...!!!

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺻﺪﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ...

ﯾﻠﺪﺍﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ،

ﺩﺭ

ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﺒﺢ؛ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ

ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ...

ﺟﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻭ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎﻥ ﺗﻮ؛ ﺩﺭ ﺁﺗﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ؛

ﺷﺮﺍﺭﻩ ﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ..

ﻫﻖ ﻫﻖ ﮔﺮﯾﻪ؛

ﺭﺧﺼﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ

ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ...

ﻏﻢ ﺟﺎﻧﮑﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ

ﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ...!!!

 

 

 

 

اس ام اس شهادت

 


برچسب‌ها: اس ام اس شهادت امام جعفر صادق, پیامک تسلیت شهادت امام جعفر صادق, تصاویر شهادت امام عکس های مناسبتی شهادت, اس شهادت و اس تسلیت
نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۴ساعت 11:53 توسط شاه احساسات|

بانوان سرزمینم...

حواستان باشد؛

ارزانی عکس هایتان در فضای مجازی(لاین،تلگرام،واتساپ،وایبر و ....)

به قیمت لرزاندن ستون های زندگی آینده تان است!!!

اینجا غرب نیست که عکس های مدلینگ خود را به نمایش می گذاری...!!!

''دختر ایرانی شرافت'' دارد...

دختر ایرانی ارزشش بیشتر از اینهاست

که گرگ ها با چشم هایشان؛

گوشت های اندامش را نظاره گر باشند...!!!

لبخند تلخی را که به حرف هایم میزنی میبینم!!!

ادعایت می شود فرهنگت بالاست؟؟؟

ادعایت می شود برایت مهم نیست؟؟؟

اما بدان

''برهنگی'' ؛ فرهنگ نیست!!!

خودت را طعمه نکن

و

بدان هیچ مردی شیفته چنین دختری نمی شود...!!!

 

 

 

 

 

اس ام اس تنهایی

 

gharibe64sms.blogfa.com


برچسب‌ها: اس ام اس خاص و ناب, چگونگی استفاده از لاین و واتساپ, دلتنگی های شاه احساسات, تصاویر دختران بدحجاب عکس دختران بدحجاب
نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۴ساعت 1:16 توسط شاه احساسات| |

با چشمانت حرف ها دارم ''پدرم''...

میخواهم ناگفته های بسیاری را برایت بازگو کنم:

از چرک نویس های چشمانم؛

از دلتنگی های گاه و بی گاه؛

از این سیگار ها؛

از ''بغض های یواشکی چشمانم''؛

بیا و ببین چه روزهایی را سپری می کنم...!!!

دیگر برایم روز معنایی ندارد؛

وقتی تمام شب را گریه می کنم...

یادت که هست؛من سیگاری نبودم!!!

بدان پسرت پیر شد پدر...

بی قرارم پدر؛

بی قراری ام آنچنان است که گویی هزاران هزار بار زندگی اش کرده ام...

درست است بی قراری ام شاخ و دم ندارد؛

اما ''بغض'' که دارد...!!!

هیچ چیز آرامم نمی کند؛

تنها تو می دانی چه میگویم پدر!!!

چاره ای بیندیش قبل از آنکه

''روحم سقط شود''...!!!

چرا به اتاقم سری نمیزنی؟؟!

چرا سری به خواب هایم نمیزنی؟؟!!

می دانم اتاقم بوی سیگار گرفته؛

می دانم از درو دیوارش خاکستر غم می بارد؛

اما پدر جان؛

سیگار می کشم تا اطراف خیالت را از دود پر کنم...

نمی دانی درد درونم تنها با کام های حبس شده در سینه ام آرام میگیرد...!!!

نمی دانی که اتاقم زیر سیگاری کوچکی شده

که روز های آتش گرفته زندگی ام رادرونش خاموش میکنم...!!!

می دانم صدای سرفه هایم عذابت می دهد؛

می دانم کبودی لبانم اشک به چشمانت می نشاند؛

اما

''روزگار خاکستری'' مرا خاکستر نشین کرد...!!!

پدر؛ سری به من بزن...

من و سیگارم آنقدر تنها مانده ایم؛

که هر دو بوی رخوت مرگ می دهیم...!!!

سکوتی میخواهم به همراه خواب!!!

سکوتی در کنار ''خواب ابدی''...

یک خواب در سکوتی معنی دار

درکنار چرک نویس هایی که لایک نمی خواهند...!!!

دلم می خواهد کسی کفش های ذهنم را بیاورد؛

و زیر سر رویاهایم بالشی از جنس تکرار بگذارد!!!

اگر آمدی نه ساعت را کوک کن و نه سیگار را خاموش؛

هر چه میکشم از این ''بیدار شدن های بیهوده'' است...!!!

دیگر خبری از حرف نیست...

می خواهم بخوابم؛

خواب در ''اتاقی که دیگر نور نمی خواهد''...!!!

 

 

 

 

اس ام اس درمورد پدر

 

 

gharibe64sms.blogfa.com


برچسب‌ها: اس ام اس در فراق پدر, تصاویر با موضوع پدر عکس درمورد پدر, جملات ناراحت کننده در مورد نبود پدر, دلتنگی های شاه احساسات
نوشته شده در جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 0:10 توسط شاه احساسات| |

ژست گرفتن کودکانی پاک و معصوم؛

,با یک دنیا سادگی

در مقابل دوربینی که قرار نیست عکس بگیرد...!!!

تأسف میخورم؛

برای انسان هایی که؛

''بالای خط فقر'' و ''زیر خط فهم اند''...

اینان "مارک های لباس های'' خود را معتبر؛

و ''مارک کودکی'' این فرشتگان معصوم را جز تمسخر نمی بینند...!!!

فریب دادن سادگی را لذت بخش؛

و زیر سؤال بردن آن را سربلندی می دانند...!!!

بیایید ''سادگی'' را تنها با ''سادگی'' جواب دهیم...!!!

 

وحید ناصری

 

 

 

 

 اس ام اس سادگی

 

gharibe64sms.blogfa.com


برچسب‌ها: اس ام اس مفهومی, دست نوشته های وحید ناصری, اس ام اس فاز بالا, تصاویر با مفهوم سادگی عکس درمورد سادگی
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 0:7 توسط شاه احساسات| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت